ЗДО № 31

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА на 2021 /2022 навчальний рік

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директорзакладу дошкільноїосвіти №31 «Перлинка»

Управління освіти Ужгородської міської ради

________________Тетяна КЕДЮЛИЧ

«  01»  вересня 2021 року

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

закладу дошкільноїосвіти №31 «Перлинка»

Управління освіти Ужгородської міської ради

Закарпатської області 

на 2021 /2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО   

педагогічною радою   

закладу дошкільної освіти №31 «Перлинка»

Управління освіти Ужгородської міської ради 

протокол  № _1

від «_01_» вересня 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст 

Вступ…………………………………………………………………………… 2

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання  (набуті   компетентності)   ………………………………………… 6

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації……………………………………………………. 8

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу………………………….14

Розділ ІV. Система внутрішнього забезпечення якості освіти ……………19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» заклад дошкільноїосвіти №31 «Перлинка» Управління освіти Ужгородської міської ради Закарпатської області у 2021/2022 навчальному році спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особи-востей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма закладу дошкільної освіти №31 «Перлинка»Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі - ЗДО №31 «Перлинка») на 2021/2022 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 33 від 12.01.2021р.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. 

Освітня програма визначає: 

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);

 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

 • форми організації освітнього процесу;

 • систему внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

 • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей

Мета і завдання освітньої програми:

 • забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ЗДО № 31 «Перлинка»;

 • створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних  процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;

 • забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;

 • створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості, доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;

 •  турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток  кожної дитини;

 • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;

 • творча організація (креативність) освітнього процесу;

 • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;

 • забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;

 • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;

 • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;

 • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;

 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;

 • підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти;

 • розвиток комунікативно-мовленнєвої компетенції та логіко-математичної.

Організація освітнього процесу в ЗДО №31 «Перлинка» у 2021/2022 навчальному році буде здійснюватися відповідно до власної концепції за пріоритетними напрямами:

- гуманітарний;

- фізкультурно-оздоровчий

та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

1.   Удосконалення організації навчально-виховного процесу через впровадження новітніх технологій навчання й виховання, комп’ютеризації та інформатизації освітнього середовища. 

 

2.Розвиток Єдиного освітньо – інформаційного простору, впровадження інформаційно-комунікаційних, медіа освітніх, мультимедійних технологій у навчально-виховний процес.

 

 3.Поглибити роботу з використання української народної іграшки як засобу національно – патріотичне виховання старших дошкільників;

 

    4.  Створити сприятливий освітній простір для реалізації засад протидії булінгу та активного включення батьків в організацію роботи на виявлення булінгу в ЗДО №31 «Перлинка».

 

Педагоги ЗДО №31 «Перлинка» забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обов’язковий мінімум передбачає:

 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

 • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;

 • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;

 • забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І

Загальний обсяг навантаження та очікувані

результати навчання здобувачів освіти 

Освітній процес у закладі дошкільної освіти №31 «Перлинка» Ужгородської міської ради Закарпатської області здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів набуття компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти №31 «Перлинка» Ужгородської міської ради Закарпатської області (протокол №1 «01» вересня 2021 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та регіональними парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через освітню програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ від 09.12.2011р. №1/11-11601) та «Впевнений старт» для дітей старшого віку.

Також у закладі надаються додаткові освітні послуги у межах гранично допустимого навантаження дитини (за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та  закладом дошкільної освіти) гурток англійської мови. Керівник гуртка Фітас Галина Василівна,працює за програмою складеною згідно чинної парціальної програми : «Граючись вчимося.Англійська мова.Автори ГунькоС.; Гусак Л. Лещенко З.2»«Граючись, учимось. Англійська в рухах для дітей».

Навчально-виховний процес у закладі здійснюється українською мовою за чинною програмою та відповідно до положень Базового компоненту дошкільної освіти, вікових та індивідуальних особливостей і здібностей дітей, їхніх нахилів та уподобань.

 

Реалізація завдань національно-патріотичного виховання дошкільників здійснюється шляхом інтеграції завдань  у різні види діяльності  при проведені занять з дітьми згідно з парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина». Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, автор: Каплуновська О.М. (лист ІМЗО від 25.03.2016 № 2.1/12-Г-85). Планування та організація життєдіяльності у ЗДО здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу планування.

У 2021/2022 навчальному році у ЗДО №31 «Перлинка» функціонуватимуть такі групи:

1 «Колобок» (від 2-х до 3-х років) – 5-денний робочий тиждень;

2 «Сонечко» (від 3-х до 4-х років) – 5-денний робочий тиждень;

3 «Бджілка» (від 3-х до 4-х років) – 5-денний робочий тиждень;

4 «Казка» (від 4-х до 5-х років) – 5-денний робочий тиждень;

5«Калинка» (від 5-х до 6-ти років) (7) років) – 5-денний робочий тиждень;

6 «Веселка» (від 5-х до 6-ти років) (7) років) – 5-денний робочий тиждень;

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,  Листа МОНУ від 10.08.2021 №1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 н.р.» загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2021/2022 навчальному році у групах з 12 – годинним  перебуванням

(5-денний робочий тиждень) за програмою «Українське дошкілля», «Впевнений старт»

рекомендованою МОН України від 09.12.2011 № 1/11–11601

 

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми напрямами

Кількість занять на тиждень за віковими групами

перша молодша (від2 до 3)

друга молодша (від3 до 4)

середня

(від 4 до 5 р)

старша (від 5 до 6 (7))

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна, художня література тощо)1

 

4

 

4

 

5

 

5

 

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’ята фізичний розвиток

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Максимальна кількість занять на тиждень4

10

11

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,4

2.7

5,3

8,3

Примітки:

1. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; з розвитку мовлення у ІІ молодшій групі; у І молодшій групі та групі раннього віку   інтегруватися у вище названі заняття.

Художньо-продуктивна діяльність (образотворча) може проводитися у другу половину дня у дошкільних групах (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.). 

2.  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня  у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.) групах. 

3.Заняття гуртка у групах з довготривалим терміном перебування проводяться для дітей, які відвідують навчальні заняття, у інші дні, щоб запобігти перевантаження дітей. З перелічених гуртків діти відвідують заняття відповідно до своїх інтересів та побажань батьків. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину. 

4. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.  

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх напрямків,

 логічна послідовність їх вивчення

Зміст освітнього процесу в ЗДО №31 «Перлинка» у 2021/2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента

Освітній напрям

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Передбачає:

- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

 

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

 

Дитина в природному довкіллі

 

Передбачає:

сформованість початкових уявлень про сталі дії і поведінку, усвідомлення необхідності збереження ресурсів планети і особистої причетності до цього. Природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Мовлення дитини

 Передбачає:

 засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

 

Дитина в світі мистецтва

Передбачає:

 формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

 

Гра дитини

Передбачає:

 розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Передбачає:

 сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

 

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у освітніх програмах, зазначених у розділі І. 

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ЗДО №31 «Перлинка» визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми лініями. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу. 

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році в ЗДО використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме:

Впровадження методики Дьенеша в освітній діяльності дітей – вихователь Кирлик Світлана Василівна;

Використання нетрадиційних технік малювання «Весела Палітра» – вихователь Кофель Ірина Михайлівна;

Методика Глена Домана в освітній діяльності дітей молодшої групи - вихователь Маркович Ганна Петрівна;

Дитяче дослідження як метод навчання старших дошкільників – вихователь Гонак Марина В’ячеславівна;

Універсальний дидактичний матеріал КОЛЬОРОВІ ПАЛИЧКИ КЮІЗЕНЕРА – вихователь Рибакова Неля Володимирівна;

ТРВЗ засіб розвитку нестандартного мислення – вихователь Шандор Ніна Іванівна;

Ознайомлення з посібниками М.Зайцева математика - вихователь Савко Алевтіна Георгіївна ; 

Педагогіка М. Монтессорі (“Будинок вільної дитини”) - вихователь Велика Ірина Юріївна;

Технологія “Казкові лабіринти гри” В.В.Воскобовича – вихователь ГруберМарія Іванівна;

Технологія «Квілінг» - вихователь Ожоганич Оксана Василівна;

Спадщина Василя Сухомлинського- це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини - вихователь Кадишевич Євгенія Василівна.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

Для здійснення моніторингу якості освітнього процесу в ЗДО №31 «Перлинка» використовуються  методичні рекомендації «Моніторинг досягнень дітей дошкільної віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» вид.2021р.

Інструментарієм здійснення моніторингу є розроблені схеми відповідно кожного напрямку , які дають змогу не охарактеризувати саму дитину, а комплексно проаналізувати надбання дитини й отримати об’єктивну інформацію про якість організації освітнього процесу.

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.Моніторинг проводиться 3 рази на рік:

  • початковий (вересень)- визначення рівня досягнень дошкільників і постави конкретних завдань на перспективу;

  • поточний (півріччя) – відстеження результатів освітного процесу з дітьми на певному етапі;

  • узагальнювальний (травень) – підбиття підсумків .

ЗДО № 31 «Перлинка» здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ

Форми організації освітнього процесу

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

                            Термін навчання. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти № 31 «Перлинка» Ужгородської міської ради Закарпатської області починається 1 вересня 2021 року і закінчується 31 травня 2022 року, оздоровчий  період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України) – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.

                            Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності. Орієнтовні терміни проведення канікул: літні – з 1 червня до 30 серпня 2022 року (90 календарних днів).

                            Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

 • у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;

 • у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;

 • у середній групі – 20 хвилин;

 • у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

Режим роботи закладу дошкільної освіти №31 «Перлинка» Ужгородської міської ради Закарпатської області для груп повного дня: 12 годин 5 разів на тиждень.

1 «Колобок» (від 2-х до 3-х років) – 12 годин 5 раз на тиждень;

2 «Сонечко» (від 3-х до 4-х років) – 12 годин 5 раз на тиждень;

3 «Бджілка» (від 3-х до 4-х років) – 12 годин 5 раз на тиждень;

4 «Казка» (від 4-х до 5-х років) – 12 годин 5 раз на тиждень;

5«Калинка» (від 5-х до 6-ти років) (7) років) –12 годин 5 раз на тиждень;

6 «Веселка» (від 5-х до 6-ти років) (7) років) – 12 годин 5 раз на тиждень.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2021/2022 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);

 • групові (10-12 дітей);

 • індивідуально-групові (4-6 дітей);

 • індивідуальні (1-4 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 •  заняття із засвоєння дітьми нових знань;

 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;

 • контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття: 

 • інтегровані;

 • комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ЗДО №31 «Перлинка» планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури, вчитель-логопед та ін. ) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

 

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);

 • спостереження;

 •  пошуково-дослідницька діяльність;

 • екскурсії;

 • театралізована діяльність;

 • трудова діяльність;

 • тощо.

 

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

За окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;

 • гімнастики пробудження;

 • занять фізичною культурою;

 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

 •  загартування;

 • фізкультурних хвилинок під час занять;

 • фізкультурних пауз між заняттями;

 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

 • оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу ЗДО реалізуються в рамках:

 • плану роботи закладу дошкільної освіти №31 «Перлинка» Ужгородської міської ради Закарпатської області  на 2021/2022 н.р.;

 • режиму роботи груп та ЗДО №4.

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;

 • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;

 • рухливі та спортивні ігри;

 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;

 • екскурсії, цільові прогулянки;

 • продуктивні види діяльності;

 • ігри з водою, піском;

 • конструкторські та творчі ігри;

 • пошуково-дослідницька діяльність;

 • організація трудової діяльності;

 • літературні розваги, конкурси малюнків;

 • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів консультативного центру: вихователів, практичного психолога, медичного працівника.

Також з метою поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей раннього та дошкільного віку, доступності здобуття дошкільної освіти педагогічний колектив ЗДО здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких за станом здоров’я та інших причин не відвідують ЗДО, але проживають на його території обслуговування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до  статті 41 Закону України «Про освіту». Вона включає:

 • політики та процедури забезпечення якості освіти;

 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

 

Рекомендації щодо створення внутрішньої системи

забезпечення якості освіти

Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні якості освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх процесів у ЗДО.

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

1.Визначення пріоритетних напрямів та показників для оцінювання освітньої діяльності, управлінських процесів у ЗДО.

2.Здійснення вимірювання показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО та оцінка їх динаміки.

3.Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами  оцінювання показників освітньої діяльності та освітніх процесів.

4.Надання допомоги учасникам освітнього процесу щодо підвищення якості освіти.

 

Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання

якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

(див. таблицю)

 

Напрями, показники для оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗДО  визначаються за результатами аналізу діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік та анкетування педагогічних працівників, батьків вихованців щодо якості провадження освітньої діяльності в ЗДО.

Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО є: вивчення документації, спостереження, опитування (анкетування, інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків вихованців) та спостереження за дітьми в різних видах діяльності. А також медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських процесів у ЗДО схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу.

 Орієнтовні напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

 

Напрям оцінювання

Показники

Методи збору інформації

Термін проведення

Освітнє середовище

Забезпечення ЗДО (спортивного, музичного залів, груп) обладнанням відповідно до Типового переліку

Спостереження

 

Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно до Типового переліку

Спостереження

 

Стан території та приміщень. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам

Спостереження, вивчення документації

 

Дотримання вимог безпеки життєдіяльності вихованців та охорони праці працівників

Спостереження, вивчення документації

 

Створення умов для дітей з особливими потребами

Спостереження, вивчення документації

 

Освітня діяльність

Якість планування в ЗДО

Вивчення документації

 

Діяльність керівника ЗДО

Опитування, вивчення документації

 

Система внутрішнього моніторингу

Вивчення документації

 

Організація та здійснення освітнього процесу в ЗДО

Спостереження вивчення документації

 

Рівень реалізації компетентнісного підходу

Спостереження оцінка, вивчення документації

 

Діяльність вихователя

Спостереження, вивчення документації

 

Організація та здійснення методичної роботи

Вивчення документації

 

Співпраця з батьками вихованців

Опитування, вивчення документації

 

Результати освітньої діяльності

Рівень засвоєння вихованцями старших груп вимог БКДО за освітніми лініями

Спостереження

 

Основні політики забезпечення якості освітньої діяльностіта якості освіти в ЗДО 

Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО є:

 • забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»);

 • дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);

 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);

 • створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами) 

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО визначено:

 • відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 • внутрішній моніторинг якості освіти;

 • самооцінювання освітньої діяльності.

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. У якості інструментарію використовуються картами спостереження.

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності, у тому числі справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

Самооцінювання освітньої діяльності включає:

 • самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО;

 • оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності 

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів  у ЗДО.

2. Підвищення якості освіти в ЗДО на основі прийняття ефективних управлінських рішень.

3. Створення атмосфери довіри до ЗДО серед педагогічних працівників та батьків вихованців.

 

 


Головне меню

Вхід на сайт