Get Adobe Flash player
    Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2020 01 01
Установа Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області за ЄДРПОУ 35002043
Територія Ужгород за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
         
       
ЗВІТ
 ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2019 рік
       
      Форма №2-дс
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій   - -
Бюджетні асигнування 2010 5 075 280 925 414
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 558 968 168 209
Доходи від продажу активів 2030 349 -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій 2080 5 634 597 1 093 623
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 - -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 - -
Усього доходів 2200 5 634 597 1 093 623
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями   - -
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 5 601 280 880 715
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 - 94 218
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 3 195 -

Дочірні категорії