ЗДО № 31

Баланс на 1 січня 2022 року

 

 

 

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2022

01

01

Установа

Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

за ЄДРПОУ

35002043

Територія

Ужгородська

за КАТОТТГ

UA21100230000083101

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Орган державного управління

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

за КОДУ

01009

Вид економічної діяльності

Дошкільна освіта

за КВЕД

85.10

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

на 01 січня 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

Форма №1-дс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

-

6588369

первісна вартість

1001

-

8083911

знос

1002

-

1495542

Інвестиційна нерухомість:

1010

-

-

первісна вартість

1011

-

-

знос

1012

-

-

Нематеріальні активи:

1020

-

-

первісна вартість

1021

-

-

накопичена амортизація

1022

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

1030

-

-

Довгострокові біологічні активи:

1040

-

-

первісна вартість

1041

-

-

накопичена амортизація

1042

-

-

Запаси

1050

-

114942

Виробництво

1060

-

-

Поточні біологічні активи

1090

-

-

Усього за розділом І

1095

-

6703311

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

1110

-

-

цінні папери, крім акцій

1111

-

-

акції та інші форми участі в капіталі

1112

-

-

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

за розрахунками з бюджетом

1120

-

-

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

-

386

за наданими кредитами

1130

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202200000031566478

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

ст. 1 з 3


Головне меню

Вхід на сайт