ЗДО № 31

Звіт про власний капітал за 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2022

01

01

Установа

Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

за ЄДРПОУ

35002043

Територія

Ужгородська

за КАТОТТГ

UA21100230000083101

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Орган державного управління

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

за КОДУ

01009

Вид економічної діяльності

Дошкільна освіта

за КВЕД

85.10

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

про власний капітал

за 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

Форма №4-дс

Стаття

Код рядка

Внесений капітал

Капітал у дооцінках

Фінансовий результат

Капітал у підприємствах

Резерви

Цільове фінансування

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Залишок на початок року

4000

-

-

-

-

-

-

-

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

4010

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок

4020

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

4030

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року

4090

-

-

-

-

-

-

-

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) основних засобів

4100

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій

4110

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів

4120

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів

4130

-

-

-

-

-

-

-

Профіцит /дефіцит за звітний період

4200

-

-

13295

-

-

-

13295

Збільшення капіталу в підприємствах

4210

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення капіталу в підприємствах

4220

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі

4290

6695891

-

120990

-

-

-

6816881

Разом змін у капіталі

4300

6695891

-

134285

-

-

-

6830176

Залишок на кінець року

4310

6695891

-

134285

-

-

-

6830176

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)

 

Тетяна КЕДЮЛИЧ

 

 

 

 

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби)

 

Надія ІЛЬНИЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202200000031567152

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

ст. 1 з 1


Головне меню

Вхід на сайт