Get Adobe Flash player

 

 

 

    Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2020 01 01
Установа Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області за ЄДРПОУ 35002043
Територія Ужгород за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
         
       
БАЛАНС
на  01  січня 2020 року
       
      Форма №1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 6 734 896 6 724 362
первісна вартість 1001 7 798 391 7 933 027
знос 1002 1 063 495 1 208 665
Інвестиційна нерухомість: 1010 - -
первісна вартість 1011 - -
знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 - -
первісна вартість 1021 - -
накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -
Довгострокові біологічні активи: 1040 - -
первісна вартість 1041 - -
накопичена амортизація 1042 - -
Запаси 1050 107 241 93 996
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 6 842 137 6 818 358
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -
цінні папери, крім акцій 1111 - -
акції та інші форми участі в капіталі 1112 - -
Поточна дебіторська заборгованість:      
за розрахунками з бюджетом 1120 - -
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 1 563 2 242
за наданими кредитами 1130 - image1.png
-
               
                 
202000000014857155 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 1 з 3
за виданими авансами 1135 - -
за розрахунками із соціального страхування 1140 - -
за внутрішніми розрахунками 1145 - -
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:      
національній валюті, у тому числі в: 1160 59 322 48 602
касі 1161 - -
казначействі 1162 59 322 48 602
установах банків 1163 - -
дорозі 1164 - -
іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:      
єдиному казначейському рахунку 1170 - -
рахунках в установах банків, у тому числі в: 1175 - -
національній валюті 1176 - -
іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 60 885 50 844
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -
БАЛАНС 1300 6 903 022 6 869 202
       
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 6 734 896 6 724 362
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 118 690 127 141
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 - -
Усього за розділом І 1495 6 853 586 6 851 503
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:      
за цінними паперами 1500 - -
за кредитами 1510 - -
інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:      
за платежами до бюджету 1540 - -
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 27 765 17 699
за кредитами 1550 - -
за одержаними авансами 1555 - -
за розрахунками з оплати праці 1560 - -
за розрахунками із соціального страхування 1565 - -
за внутрішніми розрахунками 1570 21 671 -
інші поточні зобов’язання, з них: 1575 - -
за цінними паперами 1576 - -
Усього за розділом ІІ 1595 49 436 image2.png
17 699
               
                 
202000000014857155 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 2 з 3
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -
БАЛАНС 1800 6 903 022 6 869 202
       
       
Керівник (посадова особа)   Кедюлич ТВ
       
Головний бухгалтер (спеціаліст,               
на якого покладено виконання                             
обов’язків бухгалтерської служби)
  Ільницька НМ
                 
            image3.png  
                 
                 
202000000014857155 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 3 з 3