ЗДО № 31

Примітки до річної фінансової звітності за 2019р.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2017 року № 977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата (рік, місяць, число)

2020

01

01

 

Установа

Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

за ЄДРПОУ

35002043

 

Територія

Ужгород

за КОАТУУ

2110100000

 

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

 

Орган державного управління

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

за КОДУ

01009

 

Вид економічної діяльності

Дошкільна освіта

за КВЕД

85.10

 

Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТ
НОСТІ

 

за 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №5-дс

 

 

 

 

 

 

І. Основні засоби

 

 

 

 

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуття за звітний рік

Надійшло за рік

Зменшення/відновлення корисності

Нарахована амортизація
 за звітний рік

Інші зміни
за рік

Залишок на кінець року

Діапазон корисного використання

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

від

до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Інвестиційна нерухомість

010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Земельні ділянки

020

3 573 638

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 573 638

-

-

-

Капітальні витрати на поліпшення земель

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

040

3 479 207

742 086

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67 144

3 479 207

809 230

1

50

Машини та обладнання

050

299 063

105 012

-

-

1 724

1 724

42 582

-

-

-

-

28 452

339 921

131 740

1

10

Транспортні засоби

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інструменти, прилади, інвентар

070

58 177

19 796

-

-

1 200

920

-

-

-

-

-

4 698

56 977

23 574

1

10

Тварини та багаторічні насадження

080

6 880

5 888

-

-

140

140

-

-

-

-

-

101

6 740

5 849

-

-

Інші основні засоби

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Музейні фонди

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бібліотечні фонди

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Малоцінні необоротні матеріальні активи

120

304 438

152 219

-

-

3 575

1 788

124 647

-

-

62 324

-

-

425 510

212 755

1

5

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

130

76 988

38 494

-

-

25 954

12 977

-

-

-

-

-

-

51 034

25 517

1

5

Інвентарна тара

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Природні ресурси

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші необоротні матеріальні активи

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом

180

7 798 391

1 063 495

-

-

32 593

17 549

167 229

-

-

62 324

-

100 395

7 933 027

1 208 665

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 180 графи 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:

 

 

 

безоплатної передачі (внутрівідомча передача)

(181)

-

 

безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі)

(182)

-

 

продажу

(183)

-

 

крадіжки, нестачі

(184)

-

 

списання як непридатні

(185)

-

З рядка 180 графи 9

збільшення вартості основних засобів у результаті:

 

 

 

придбання

(186)

28 711

 

реконструкції, добудови, дообладнання,

(187)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі

(188)

-

 

отримання благодійних грантів, дарунків

(189)

138 518

З рядка 180 графи 15

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності,  користування та розпорядження

(190)

-

 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(191)

-

 

вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись

(192)

-

 

вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати

(193)

-

 

вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрівідомча передача)

(194)

-

 

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі)

(193)

-

З рядка 180 графи 16

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності,  користування та розпорядження

(195)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Нематеріальні активи

 

 

 

 

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуття за звітний рік

Надійшло за рік

Зменшення/відновлення корисності

Нарахована амортизація за звітний рік

Інші зміни
за рік

Залишок на кінець року

Діапазон корисного використання

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

від

до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Авторське та суміжні з ним права

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права користування природними ресурсами

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на знаки для  товарів і послуг

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об’єкти промислової власності

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші нематеріальні активи

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 260  графи 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

(261)

-

 

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

(262)

-

 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 

(263)

-

 

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

(264)

-

З рядка 260 графи 16

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

(265)

-

 

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(266)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Капітальні інвестиції

 

 

Найменування показника

Код рядка

На початок року

За рік

На кінець року

 

1

2

3

4

5

 

Капітальні інвестиції в основні засоби

300

-

167 229

-

 

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

310

-

-

-

 

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

320

-

-

-

 

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи

330

-

-

-

 

Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення

340

-

-

-

 

Разом 

350

-

167 229

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 350 графи 5  

загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду

(351)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Виробничі запаси

 

 

 

Найменування показника

Код рядка

Надходження за рік

Вибуття

Балансова вартість на кінець року

Зміна вартості на дату балансу

 

усього

з них витрачено  на потреби установи

збільшення до чистої вартості реалізації*

уцінка

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Продукти харчування

360

1 148 345

1 156 175

1 156 175

73 742

-

-

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

370

2 000

597

597

1 403

-

-

 

Будівельні матеріали

380

-

-

-

-

-

-

 

Пально-мастильні матеріали

390

-

-

-

-

-

-

 

Запасні частини

400

-

-

-

-

-

-

 

Тара

410

-

-

-

-

-

-

 

Сировина і матеріали

420

-

-

-

-

-

-

 

Інші виробничі запаси

430

93 127

87 974

87 974

9 151

-

-

 

Готова продукція

440

-

-

-

-

-

-

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

450

9 700

21 671

21 671

9 700

-

-

 

Державні матеріальні резерви та запаси

460

-

-

-

-

-

-

 

Активи для розподілу, передачі, продажу

470

-

-

-

-

-

-

 

Інші нефінансові активи

480

-

-

-

-

-

-

 

Незавершене виробництво запасів

490

-

-

-

-

-

-

 

Разом

500

1 253 172

1 266 417

1 266 417

93 996

-

-

 

 

V. Фінансові інвестиції

 

 

 

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

Залишок на кінець року

 

 

 

 

довгострокові

поточні

довгострокові

поточні

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Акції

530

-

-

-

-

 

 

 

 

Цінні папери (крім акцій)

540

-

-

-

-

 

 

 

 

Капітал підприємств

550

-

-

-

-

 

 

 

 

Векселі одержані

560

-

-

-

-

 

 

 

 

Інші фінансові інвестиції

570

-

-

-

-

 

 

 

 

Разом

580

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 580 графи 3

втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року

(581)

-

 

 

 

З рядка 1110 графи 4 Балансу

довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

 

 

 

 

 

 

за собівартістю 

(582)

-

 

 

 

 

за амортизованою собівартістю

(583)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 1155 графи 4 Балансу

поточні фінансові інвестиції відображені: 

 

 

 

 

 

 

за собівартістю 

(586)

-

 

 

 

 

за амортизованою собівартістю

(587)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Зобов’язання

 

 

 

 

Групи зобов’язань

Код рядка

Усього на початок року

Усього на кінець року

У тому числі за строками

 

 

 

 

до 12 місяців

більше 12 місяців

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Довгострокові

600

-

-

-

-

 

 

 

 

Поточні

610

49 436

17 699

17 699

-

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

620

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Дебіторська заборгованість

 

 

 

 

Найменування показника

Код рядка

Усього на кінець року

У тому числі за строками погашення

 

 

 

 

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

650

-

-

-

-

 

 

 

 

Поточна дебіторська заборгованість

660

2 242

2 242

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(661)

-

 

 

 

 

Прострочена дебіторська заборгованість

(662)

-

 

 

 

 

з неї:

 

 

 

 

 

 

матеріали передано до суду, ведеться позовна робота

 

-

 

 

 

 

винесено рішення суду, виконавче провадження

 

-

 

 

 

 

проти дебітора порушено справу про банкрутство:

 

-

 

 

 

 

заборгованість заявлена та визнана

 

-

 

 

 

 

заборгованість заявлена та не визнана

 

-

 

 

 

 

заборгованість не заявлена

 

-

 

 

 

 

стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

 

 

Найменування показника

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

 

 

1

2

3

4

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:

670

59 322

48 602

 

 

касі

671

-

-

 

 

казначействі на реєстраційних рахунках

672

59 322

48 602

 

 

казначействі на інших рахунках

673

-

-

 

 

установах банків на поточних та інших рахунках

674

-

-

 

 

установах банків у тимчасовому розпорядженні

675

-

-

 

 

дорозі

676

-

-

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів  у іноземній валюті, у тому числі:

680

-

-

 

 

на поточних рахунках

681

-

-

 

 

інші кошти в іноземній валюті

682

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

IХ. Доходи та витрати

 

 

 

 

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього

760

5 634 597

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

від обмінних операцій:

 

 

 

 

 

 

 

бюджетні асигнування

770

5 075 280

 

 

 

 

 

надання послуг

780

558 968

 

 

 

 

 

продаж

790

349

 

 

 

 

 

операції з капіталом

800

-

 

 

 

 

 

продаж нерухомого майна

810

-

 

 

 

 

 

відсотки

820

-

 

 

 

 

 

роялті

830

-

 

 

 

 

 

дивіденди

840

-

 

 

 

 

 

інші доходи від обмінних операцій

850

-

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

курсова різниця

851

-

 

 

 

 

 

дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки

852

-

 

 

 

 

 

відновлення корисності активів

853

-

 

 

 

 

 

від необмінних операцій:

 

 

 

 

 

 

 

податкові надходження

860

-

 

 

 

 

 

неподаткові надходження

870

-

 

 

 

 

 

трансферти

880

-

 

 

 

 

 

гранти та дарунки

890

-

 

 

 

 

 

надходження до державних цільових фондів

900

-

 

 

 

 

 

списаних зобов’язань, що не підлягають погашенню

910

-

 

 

 

 

 

інші витрати - усього

920

3 195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

інші витрати за обмінними операціями

930

3 195

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

курсова різниця

931

-

 

 

 

 

 

витрати, пов’язані з реалізацією активів

932

-

 

 

 

 

 

уцінка активів

933

-

 

 

 

 

 

втрати від зменшення корисності активів

934

-

 

 

 

 

 

інші витрати за необмінними операціями

940

-

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

витрати, пов’язані з передачею активів, що суб’єкти державного сектору передають суб’єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб’єктам державного сектору для виконання цільових заходів

941

-

 

 

 

 

 

неповернення депозитів

942

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

(950)

-

 

 

 

 

Сума витрат, визнаних у зв’язку з недоотриманням раніше визнаних доходів

(960)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х. Нестачі і втрати грошових коштів і  матеріальних цінностей

 

 

 

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року

970

-

 

 

 

 

Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього

980

-

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

віднесено на винних осіб

981

-

 

 

 

 

Списано недостачі в межах природного убутку

990

-

 

 

 

 

Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені

1000

-

 

 

 

 

Стягнуто з винних осіб

1010

-

 

 

 

 

Списано за висновками слідчих органів

1020

-

 

 

 

 

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року

1030

-

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

віднесених на винних осіб

1031

-

 

 

 

 

справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)

1032

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

ХІ. Будівельні контракти

 

 

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

 

 

 

1

2

3

 

 

 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1050

-

 

 

 

Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами

1060

-

 

 

 

Загальна сума зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу

1070

-

 

 

 

Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу

1080

-

 

 

 

Вартість виконаних субпідрядних робіт

1090

-

 

 

 

Сума проміжних рахунків, яка несплачена

1100

-

 

 

 

Сума валової заборгованості замовників на дату балансу

1110

-

 

 

 

Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу

1120

-

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ. Біологічні активи

 

 

 

 

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

 

 

Залишок на початок року

надійшло за рік

вибуло за рік

нараховано амортизації за рік

зменшення/віднов-лення корисності

залишок на кінець року

залишок на початок року

надійшло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на
кінець року

 

 

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Довгострокові біологічні активи –усього

1140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робоча худоба

1141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

продуктивна худоба

1142

-

-

-

-

-

-

-

-

-