ЗДО № 31

Звіт про власний капітал за 2020р.

Звіт про власний капітал за 2020р

 

 

            Додаток 4
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                         
              КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
Установа Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області за ЄДРПОУ 35002043
Територія Ужгород за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
                       
       
                                                                                Звіт
                                                                   про власний капітал
                                                                         за 2020 рік
       
      Форма №4-дс
Стаття Код рядка Внесений капітал Капітал у дооцінках Фінансовий результат Капітал у підприємствах Резерви Цільове фінансування Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на початок року 4000 6 724 362 - 127 141 - - - 6 851 503
Коригування:                
Зміна облікової політики 4010 - - - - - - -
Виправлення помилок 4020 - - - - - - -
Інші зміни 4030 - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4090 6 724 362 - 127 141 - - - 6 851 503
Переоцінка активів:                
Дооцінка (уцінка) основних засобів 4100 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій 4110 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів 4120 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів 4130 - - - - - - -
Профіцит /дефіцит за звітний період 4200 - - -6 151 - - - -6 151
Збільшення капіталу в підприємствах 4210 - - - - - - -
Зменшення капіталу в підприємствах 4220 - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 -75 684 - - - - - -75 684
Разом змін у капіталі 4300 -75 684 - -6 151 - - - -81 835
Залишок на кінець року 4310 6 648 678 - 120 990 - - - 6 769 668
       
       
Керівник (посадова особа)   Тетяна КЕДЮЛИЧ
       
Головний бухгалтер (спеціаліст,               
на якого покладено виконання                             
обов’язків бухгалтерської служби)
  Надія ІЛЬНИЦЬКА
       
       

Головне меню

Вхід на сайт