ЗДО № 31

Стратегія розвитку

 

 

Стратегія розвитку

закладу дошкільної освіти №31 «Перлинка »загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

 

                                                                        на 2021  - 2025р.р.

 

 

Вступ

Стратегія розвитку   закладу  дошкільної  освіти визначає основні  напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку навчальної системи ЗДО.  Планування розвитку навчальної системи закладу дошкільної освіти до 2025 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах. Дошкільна освіта –це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу закладу, де створені умови для самореалізації кожної особистості.Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі закладу дошкільної освіти , як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до змінюючих зовнішніх умов прискорює процес оновлення діяльності в ЗДО . Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної базизакладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесунабуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізаціїгармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.Стратегія забезпечення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освітивизначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхиїї реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників навчально-виховного процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства тадержави на засадахєвропейських вимірів якості освіти. Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативностіівідкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від якихзалежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання івиховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників освітнього процессу.

І. Інформаційно-аналітична довідка про діяльність закладу «Заклад дошкільної світи №31 «Перлинка» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області »

Діяльність закладу  дошкільної освіти №31 «Перлинка» спрямована на забезпе-

чення якісноїі доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитинидошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального  життєвого прос- тору для формування життєвих компетентностей  вихованців відповіднодо Базового компонента дошкільної освіти, Освітніх  програм виховання і навчан- ня дітей від двох до шести  років «Українське дошкілля» та «Впевнений старт»

Головна методична проблема:

Впровадження інноваційних педагогічних технологій – запорука якості освітнього процесу дошкільної установи.

Пріоритетними напрямами діяльності закладу дошкільної освіти  є

1. Забезпечитиумови  організаціїігровоїдіяльностіякзасобурозвиткуініціативи таінтересудошкільниківдонавколишнього  світу.

2. Організуватиоптимальнепредметно-просторове розвивальнесередовищещодоформуваннянавичокбезпечноїповедінки  дошкільників.

4. Удосконалюватироботу, спрямовануназбагаченнясоціальногодосвідудітей в процесіреалізаціїпроектноїдіяльностізвикористаннямінноваційнихЛЕГО-технологійтаінформаційно-комунікаційнихтехнологій.Головним пріоритетом у практиці роботи ЗДО на сучасному етапі є співпраця з родинами вихованців. Педагогічний колектив сприяє підвищенню педагогічної та психологічної компетентності батьків, залучає їх до активної участі у роботі закладу та групи, покращенню розвивального та ігрового середовища.

Інформація про заклад дошкільної освіти №31 «Перлинка»
Ужгородської міської ради   Закарпатської  області
:
Юридична адреса: м. Ужгород, вул. Василя Докучаєва,8 телефон,64-29-91

сайт: офіційний сайт закладу –https://zdo31/uz/ua

електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.>">Дошкільний заклад Кедюлич <Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.>

Розпочав свою діяльність  

Педагогічний склад ЗДО №31  «Перлинка»

Адміністративний склад закладу:

Директор  – Кедюлич Тетяна Василівна,

вихователь-методист – Гасинець Віра Юріївна.

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

 на початок  2020/2021 навчального року:                                                                     Всього педагогів – 16, з них :вихователів – 11,                                                                   з вищою фахова  освітою - 6 педагогів;

 з вищою нефахова освітою - 2 педагоги;

   вихователь-методист-1,   

 практичний психолог -1,                   

молодший спеціаліст – 5 педагогів;

 музичний керівник - 1,

інструктор з фізичної культури -1               

Мета:

Забезпечувати розвиток якості дошкільної освіти як найважливішого ресурсу, що забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожної дитини та її майбутнього у всіх сферах життєдіяльності.

Шляхом залучення бюджетних та позабюджетних коштів створити умови для функціонування розвитку дошкільної освіти, яка забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття дошкільної освіти, реалізацію особистісно – орієнтованої моделі, формування життєвої компетентності, базових якостей особистості, розумової, емоційної, соціальної зрілості дошкільника, створення умов для гармонійного розвитку кожної дитини відповідно до її природних задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, удосконалення науково-методичної та функціональної підготовки працівників.

 

Основні завдання стратегії  розвитку:

-                 забезпечувати максимально сприятливі умови для дітей в закладу дошкільної освіти, створювати безпечні умови для здобуття освіти, розвитку і виховання дошкільників;

 

-                 забезпечувати психолого-педагогічний та медичний супровід організації життєдіяльності дошкільнят в умовах закладу;

 

-                 здійснювати особистісно-орієнтований підхід у становлення особистості дошкільника реалізації його інтелектуальних, культурних і творчих можливостей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик, програм;

 

-                 підвищувати якість та ефективність освітнього процесу шляхом впровадження в практику роботи ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

 

-                 удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах дошкільного закладу, та і в системі підвищення кваліфікації;

 

-                 модернізувати матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти; створювати оновлене відповідно до вимог сьогодення програмово-методичне забезпечення закладу;

-                 удосконалювати механізм моніторингу освітнього процесу;

 

-                 формувати комплексну національно-орієнтовану систему виховання дітей дошкільного віку;

 

-                 забезпечити педагогічне співробітництво зі школою з питань адаптації вихованців закладу до умов навчання в школі;

 

-                 забезпечувати тісну співпрацю з родинами вихованців та громадськістю, урізноманітнювати форми спільної роботи;

 

-                 забезпечення якісного функціонування виховного процесу та збереження здоров’я дітей шляхом оновлення навчально-методичної та матеріально технічної бази закладу освіти.


 

Визначення компонентів

внутрішньої системи забезпечення якості

освітньої діяльності та якості освіти закладу:

Для виконання завдань, визначених стратегією розвитку, визначено чотири основних напрямів розвитку, що відображені у розділах:

1.Освітнє середовище закладу дошкільної освіти:

-               комфорт та безпечні умови;

-               освітнє середовище закладу освіти вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації;

-               розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище.

2.Здобувачі дошкільної освіти:

-              моніторинг

3.Фахова діяльність педагогічних працівників  закладу дошкільної освіти:

-             кадрове забезпечення закладу освіти;

-              підвищення рівня компетенції

4.Управлінські процеси закладу дошкільної освіти:

-               стратегія і планування в ЗДО

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми:

-      бюджетне фінансування:

 

-      позабюджетне фінансування;

 

-      цільові кошти.

 

Очікувані результати:

 

ü   раціональне використання інноваційних педагогічних технологій, методик, програм;

ü   підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

ü   систематичне включення ІКТ в освітній процес ЗДО;

ü   модернізація матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти з урахуванням доступності та безпечності освітнього простору;

ü   активна участь громадськості та батьків у формування освітнього простору ЗДО;

ü   формування у дошкільників вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;

ü   ціннісне ставлення дошкільників до природи, культури, соціуму, високий рівень морально-духовного розвитку;

ü   сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я

ü   підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників.

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

1.1.

Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови в закладі освіти для догляду, виховання, навчання та розвитку дітей.

2021-2025

Педагогічні працівники

1.2.

Забезпечити розробку і виконання закладом освіти комплексу заходів з охорони праці та правил безпеки.

2021-2025

Директор, вихователь-методист

1.3.

Проводити навчання працівників з охорони праці та безпеки життєдіяльності

2021-2025

Директор, вихователь-методист, завгосп

1.4.

Щорічно проводити перевірку захисного заземлення, опору ізоляції, засобів індивідуального захисту

2021-2025

Завгосп

1.5.

Щорічно проводити повірку, перезарядку засобів пожежегасіння.

2021-2025

Завгосп

1.6.

Здійснювати санітарно-технічну розчистку зелених насаджень та зрізування аварійних дерев

2021-2025

Завгосп

1.7.

Проводити профілактичні бесіди з безпеки життєдіяльності.

2021-2025

Педагогічні

працівники

1.8.

Проводити атестацію робочих місць за умовами

праці (1 раз на п’ять років)

2021-2025

Відповідальні особи

1.9.

Забезпечити проведення планових медичних  профілактичних оглядів працівників закладу.

2021-2025

Медична

старша

1.10.

Проводити тематичні тижні знань безпеки життєдіяльності та безпеки дитини

2021-2025

Вихователь -

методист

1.11.

Працювати над створенням здоров’язбережувального середовища в закладі дошкільної освіти.

2021-2025

Всі учасники

освітнього процесу

1.12.

Розробити проєктно-кошторисну документацію та провести капітальний ремонт харчоблоку закладу.

2021-2025

Директор

1.13.

Розробити проєктно-кошторисну документацію та провести капітальний ремонт паркану та асфальтування території.

2021-2025

Директор

Освітнє середовище закладу освіти вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації

 

Мета: створити психологічно-комфортне середовище для вихованців, їхніх батьків та педагогічних працівників, організовувати освітній процес на принципах партнерства, взаємодії.

з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

2.1.

Дотримуватись правил поведінки учасників освітнього процесу, забезпечувати дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини

2021-2025

Всі учасники

освітнього

процесу

2.2.

Організовувати роботу психологічної служби та педагогічних працівників щодо запобігання проявам булінгу та дискримінації.

2021-2025

Практичний психолог, педагогічні працівники

2.3.

Взаємодіяти з органами та службами щодо захисту прав дітей.

2021-2025

Директор

Вихователь-методист

Інклюзивне, розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище

Мета: забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти;

*забезпечення підготовки дітей до подальшого успішного навчання в школі;

 

*збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей;

 

*формування свідомого ставлення до власного здоров’я;

урізноманітнення форм спільної роботи з батьками

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

1.1.

Забезпечувати реалізацію Закону України «Про дошкільну освіту» у частині забезпечення обов’язковості  здобуття дошкільної освіти  дітьми п’ятирічного віку. Здійснювати зарахування дітей до закладу освіти відповідно до «Електронної реєстрації дітей».

2021-2025

Директор

1.2.

Створити належні умови для обов’язкового здобуття дітьми 5-річного віку дошкільної освіти.

2021-2025

Керівник

1.3.

Забезпечити розумні пристосування для дітей з особливими освітніми потребами (у разі наявності таких дітей).

Облаштувати та використовувати ресурсну кімнату для проведення відповідних занять зі здобувачами дошкільної освіти з ООП (у разі наявності таких).

2021-2025

Директор вихователь

– методист,

1.4.

Розвивати зв’язок з родинами вихованців з особливими освітніми потребами, залучати їх до команди фахівців з  розроблення  індивідуальної програми розвитку  та іншої необхідної підтримки під час навчання.

2021-2025

Всі учасники

освітнього процесу(за потреби)

1.5.

Підтримувати зв’язки з інклюзивно-ресурсним центром,  залучаючи  його  фахівців  до  розроблення індивідуальних   програм розвитку, консультацій педагогів  закладу для  надання  якісного  психолого-педагогічного супроводу дітей в освітньому процесі.

2021-2025

Директор, вихователь

– методист,

педагогічні

працівники(за потреби)

1.6.

Забезпечити умови ефективної імплементації та реалізації Базового компоненту дошкільної освіти

2021-2025

Всі учасники

освітнього процесу

1.7.

Впроваджувати в освітній процес інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

2021-2025

Педагогічні

працівники

1.8.

Впроваджувати в педагогічний процес здоров’язберігаючі технології соціально-оздоровчі проекти.

2021-2025

Педагогічні

працівники

1.9.

Оновити систему оздоровчих заходів, які проводяться в умовах ЗДО

2021-2025

Педагогічні працівники, медична сестра

1.10.

Забезпечувати раціональне, збалансоване харчування дітей  в закладі з дотриманням натуральних норм харчування та врахування віку та типу груп.

2021-2025

Директор Медична

сестра

1.11.

Здійснювати контроль за якістю харчування та медичного обслуговування дітей різних вікових категорій, відповідно до потреб розвитку.

2021-2025

Медична

сестра

1.12.

Забезпечити харчування дітей пільгових категорій.

2021-2025

Директор

1.13.

Створити розвивальне середовище в групових приміщеннях закладу дошкільної освіти, враховуючи вимоги Базового компонента, стандарту дошкільної освіти

2021-2025

Директор

2.Здобувачі дошкільної освіти

Мета: застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів освітньої діяльності кожного здобувача освіти

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

1.1.

Здійснювати аналіз результатів і динаміки навчальних

розвитку здобувачів дошкільної освіти

2021-2025

Всі учасники           освітнього процесу

1.2.

Проводити моніторинг рівня розвитку дошкільників за допомогою кваліметричної моделі оцінювання дітей старшого дошкільного віку.

2021-2025

Всі учасники            освітнього процесу

3. Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти

Мета:

- оптимізація кадрового забезпечення закладу дошкільної освіти; 

- оновлення  змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників;

 - підготовка та підтримка компетентного педагога

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

1.1.

Формувати штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до  штатного розпису та освітньої програми

2021-2025

Директор

1.2.

Забезпечити оволодіння педагогічними працівниками ЗДО інноваційних технологій та впровадження їх навчально виховний процес.

2021-2025

Директор, вихователь методист, практичний психолог, педагогічні працівники

1.3.

Здійснювати атестацію педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію.

2021-2025

Атестаційна комісія ЗДО

1.4.

Використання новітніх освітніх технологій та форм  організації освітнього процесу, спрямованих на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь вихованців відповідно до освітньої програми.

2021-2025

Директор, вихователь-методист, педагогічні працівники

1.5.

Брати участь у конкурсах фахової майстерності серед

педагогічних працівників навчальних закладів.

2021-2025

Директор,вихователь

методист, практичний психолог,педагогічні працівники

 

1.6.

Забезпечувати підвищення кваліфікації педагогічними працівниками у між атестаційний період відповідно до перспективного плану.

2021-2025

Диретор, вихователь

методист

1.7.

Мотивувати працівників до якісного виконання посадових обов’язку за допомогою матеріального та морального заохочення.

2021-2025

Директор, вихователь

методист

Постійне підвищення рівня професійної компетентності   та майстерності педагогічних працівників

Мета:

- створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, творчої ініціативи та самовдосконалення педагогічних працівників;

- надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо організації освітньої роботи з дошкільниками;

 

- навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;

-впровадження інноваційних методик, технологій, програм в практику роботи з

метою забезпечення ефективності освітнього процесу

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

1.1.

Впроваджувати систему методичних заходів, спрямованих на розвиток професійної компетентності, творчих можливостей педагогів.

2021-2015

Директор, вихователь

методист

1.2.

Створювати умови для систематичного поповнення та використання  педагогічними працівниками закладу методичного фонду літератури   ,методичних матеріалів, інтернет-ресурсу.

2021-2015

Директор, вихователь

методист

1.3.

Залучати педагогів до вивчення та  впровадження інноваційних  педагогічних  технологій, методик, програм.

2021-2015

Директор, вихователь

методист

1.4.

Забезпечувати якісний моніторинг стану освітньої діяльності педагогічних працівників.

2021-2015

Всі учасники            освітнього процесу

1.5.

Постійно оновлювати відповідно навчально-методичне забезпечення освітнього процесу.

2021-2015

Педагогічні працівники

 

 

 

4. Управлінські процеси закладу дошкільної освти

 

Мета: створити та підтримувати атмосферу довіри, інформаційної прозорості, конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та громадою.

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

1.1.

Здійснювати  річне  планування  та  відстеження  його результативності відповідно до стратегії розвитку та з урахуванням освітньої програми закладу

2021-2025

Директор,

вихователь - методист

1.2.

Щорічно здійснювати самооцінювання якості освітньої діяльності

2021-2025

Робоча група

1.3.

Розподілити обов’язки та повноваження між адміністрацією закладу освіти для забезпечення ефективного управління закладом освіти та вдосконалення якості освітньої діяльності.

2021-2025

Директор

1.4.

Утримувати у належному стані будівлі, приміщення, обладнання закладу освіти

2021-2025

Директор, завгосп

1.5.

Створити у закладі систему інформаційного забезпечення та автоматизоване середовище для роботи з даними.

2021-2025

Директор

1.6.

Сприяти та забезпечувати необхідні умови для діяльності різноманітних форм громадського самоврядування

2021-2025

Директор

1.7.

Створити умов для формування відкритого освітнього  середовища.

2021-2025

Директор

1.8.

Створити психологічно  комфортне середовище яке забезпечує конструктивне спілкування учасників освітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємної довіри

2021-2025

Директор

1.9.

Оприлюднювати інформацію про свою діяльність на

відкритих загальнодоступних ресурсах

2021-2025

Директор

1.10.

Створити у закладі систему інформаційного забезпечення та автоматизоване середовище для роботи з даними.

2021-2025

Директор

 


Головне меню

Вхід на сайт